പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങള്‍

പ്രകൃതിസുന്ദരമായ സ്ഥലങ്ങള്‍


കോട്ടകള്‍


ചരിത്രസ്‌മാരകങ്ങള്‍


കടല്‍തീരങ്ങളും കായലുകളും


നദി


മതകേന്ദ്രങ്ങള്‍